Avís legal

TITULARIDAD

www.inmobooking.com és un domini a Internet propietat de Josep Maria Escofet Ribé amb NIF: 39905754-H amb domicili acarrer major 15, 43840 de Salou (Tarragona). (en endavant el Titular)

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS D'USOS

En accedir a Lloc Web declara que ha llegit i accepta les presents condicions. En tot cas, les Condicions Generals d'Ús aquí contingudes tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes condicions s'haurà d'abstenir d'utilitzar el Lloc Web i / o els serveis promocionats. Aquestes condicions generals d'ús no creen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre el titular i els Usuaris.

Les presents condicions, regulen l'ús d'aquest lloc web, el qual posa el titular a disposició de les persones que accedeixin amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés i la contractació dels mateixos.

 

2. NORMES APLICABLES

Les presents Condicions Generals d'Ús, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris , al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal així com el seu Reglament de Desenvolupament Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Decret 194/2010 de la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport de la Costa Daurada, de 20 d'abril, d'establiments d'apartaments turístics i Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges i la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

Tant l'accés al lloc Web propietat del Titular com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Les condicions d'accés al lloc web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'Usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici del titular. Es considerarà terminantment prohibit l'ús del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats.

 

3. MODIFICACIÓN DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals d'Ús. Per això, el titular recomana a l'Usuari llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Sempre disposaran de les Condicions Generals d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

 

4. DESCRIPCIÓN DELS SERVEIS

La finalitat de www.inmobooking.com és la d'informar, facilitar la recerca i gestió de reserves d'allotjaments de vacances i informació turística als viatgers que ho requereixin.

La informació dels allotjaments, facilitada per InmoBooking ha estat elaborada d'acord amb la informació facilitada pels propietaris dels allotjaments. Aquesta informació és verificada abans de ser publicada.

InmoBooking no es fa responsable en cap cas si la informació exposada a la web dels allotjaments no correspon amb la realitat, a causa de canvis posteriors que hagin realitzat els propietaris en els seus allotjaments i que no s'hagin comunicat prèviament per poder ser modificats a la web , tot i que treballem perquè no sigui així.

El titular actua com a mediador en les reserves, gestiona la disponibilitat dels allotjaments remesa pels propietaris, gestió de cobrament de les reserves, el lliurament de claus i la posterior recollida així com qualsevol informació turística que necessitin els inquilins.

Els propietaris dels allotjaments són els responsables del manteniment i de l'estat dels allotjaments. InmoBooking no és responsable de l'estat, la qualitat dels allotjaments ni de la disponibilitat dels mateixos, això sí en cas de no ser-hi ApartBeach li retornarà l'import pagat excepte les despeses administratives.

Tots els propietaris han estat informats de la legalització del seu allotjament com a ús turístic pel que InmoBooking no es fa responsable de les reclamacions per aquest tipus.

 Tampoc ens fem responsables, ni dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de les reserves.

InmoBooking assessora els propietaris per a la millora dels seus allotjaments, en la mesura del possible, per a l'adequació d'aquest a l'ús turístic i transmet les possibles millores que han estat notificades pels inquilins.

 

5. REGISTRO

En aquest Lloc Web no existeix la figura d'Usuari Registrat però per poder realitzar reservar cal omplir el formulari corresponent. En realitzar la reserva confirma que és una persona major d'edat, amb capacitat per a contractar o compte amb autorització expressa del seu tutor legal i que accepta les Condicions Generals d'Ús en la seva totalitat, quedant subjectes als termes i condicions específics.

 

6. TERMINACIÓN

El Titular es reserva el dret d'interrompre o cancel·lar el lloc web o qualsevol dels serveis en el mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, per motius tècnics o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ell inclosos tot això sense perjudici dels drets adquirits en aquest moment.

El Titular podrà interrompre el servei a qualsevol Usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il·legal, o incorrecta dels continguts o serveis del Titular i / o contrària als interessos del Titular.

 

7. RESPONSABILIDADES

El Titular no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

El Titular no serà responsable de les infraccions realitzades per usuaris de la seva web que afectin a tercers.

Amb independència del que estableix les condicions generals de Reserva, relatives a les reserves dels allotjaments i recollides en el present lloc web, El Titular no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d'aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials.

En conseqüència, el Titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l'usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats per això al Titular.

El Titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del Titular, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'usuari i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals d'Ús, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control del Titular, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, talls de subministrament, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que el titular, hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, el titular no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

El Titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels serveis i productes transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del lloc web així com pels serveis i productes prestats o oferts per terceres persones o entitats. El Titular tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerat de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. Judicial o Administrativa competent.

El Titular no podrà ser considerat responsable de l'ús de la nostra web per persones alienes o referències que poguessin existir en pàgines alienes.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne al Titular per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

 

8. INDEMNIZACIÓN

Els Usuaris mantindran al titular indemne per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionada amb les activitats promogudes dins del lloc web o per l'incompliment de les condicions generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present document, o per la violació de qualssevol lleis o drets de tercers.

 

9. NULIDAD I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals d'ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals d'Ús en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no inclosa.

 

10. NOTIFICACIONES

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals d'Ús, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

 

11. PROPIEDAD INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat exclusiva del titular a qui correspon l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest Lloc Web sense consentiment exprés i per escrit per part del titular, llevat de l'empresa creadora de la mateixa. La utilització no autoritzada d'aquests continguts per qualsevol altra persona o empresa ha de donar lloc a les responsabilitats legalment establertes.

El Titular comercialitzarà els productes amb les marques registrades i amb els distintius comercials que els seus proveïdors indiquin. Aquests són els propietaris legítims de les marques registrades i del material promocional que puguin posar a disposició per a la promoció del producte i concedeixen al titular l'autorització necessària per a l'ús dels mateixos sense considerar en cap cas una cessió de la seva propietat, sent el proveïdor el responsable exclusiu de qualsevol demanda interposada per tercers en relació a l'ús de la Marca Comercial, eximint al titular qualsevol responsabilitat sobre els drets de propietat intel·lectual.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi el titular de presentar la pàgina web o la informació continguda en ella sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat incloent de forma expressa el contingut fotogràfic que es considera propietat exclusiva del titular, excepte les fotografies cedides per altres webs o persones alienes al web.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents Condicions Generals d'Ús, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells usuaris que enviïn al lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen al Titular per a la reproducció , distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

El Titular no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels Serveis del Lloc Web, així com de qualsevol material que el mateix inclogui en el nostre lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

 

12. JURISDICCIÓN

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals que corresponen al terme municipal de Reus, Salou, Cambrils o Tarragona (Tarragona), renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

CONDICIONS DE SERVEI

El lloc web ofereix un servei, senzill, directe i amb tots els avantatges de disposar d'un ampli catàleg d'allotjaments turístic a la zona del Tarragonès, el Baix Camp amb disponibilitat i la possibilitat de sol·licitar la reserva.